Bridgestone


ผลงาน Branding ครบวงจร ที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า Bridgestone ไม่ว่าจะเป็น ป้ายหน้าอาคาร (Retail Signage), ป้ายหุ้มอาคาร (Fascia), ป้ายตั้งเสา(Highway Sign), ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) และ Carwarp ด้วยการออกแบบจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อภาพลักษณ์องค์กร ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ในราคามาตรฐาน แข็งแรง ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน

ป้ายหน้าอาคาร / ป้ายหุ้มอาคาร (Retail Signage / Fascia)

IMG_7397

12253

1419488669804

ป้ายตั้งเสา (Highway Sign)

IMG_0223

ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)

Bsbillboard

firestone

Carwrap

ทีมงานตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบงานลูกค้า

230471057_o